ทำไมต้องใช้กล่อง

ทำไมต้องใช้กล่อง

ในประเทศไทยมีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย เช่นผักสด ผลไม้สด และสินคัา ที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้ จะได้รับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ ซึ่งเป็น การช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกตัว รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปทั้งการบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหาย และสามารถจำหน่ายได้ ในราคาที่สูงเช่นกัน บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อผลผลิตท้้งหลายซึ่งสามารถสรุป เป็นรายละเอียดเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1.รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า

เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อน จากฝุ่นละออง แมลง ความชื้นความร้อน แสงแดดและการปลอมปน เป็นต้น

2.ให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่งการจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในลังเดียว หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้เป็นต้น

3.ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจ ซื้อซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์ นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman)

ทำไมต้องใช้กล่อง

ในประเทศไทยมีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย เช่นผักสด ผลไม้สด และสินคัา ที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้ จะได้รับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ ซึ่งเป็น การช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกตัว รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปทั้งการบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหาย และสามารถจำหน่ายได้ ในราคาที่สูงเช่นกัน บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Visitors: 37,239