การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

การออกแบบกราฟฟิกและการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์

  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก

องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูกได้แก่

1.รูปทรง

2. สี

3. รูปภาพ

4. ข้อความ

 ทั้ง 4 องค์ประกอบ ต้องมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ด้านรูปทรงของกล่องลูกฟูกจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักออกแบบโครงสร้างและนักออกแบบกราฟฟิก เพื่อให้กล่องลูกฟูกมีความสวยงาม โดดเด่นอยู่บนชั้นวางขายท่ามกลางสินค้าของคู่แข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ช่วยในการจดจำสินค้าและสอดคล้องกับกฏ ระเบียบด้านฉลากของประเทศที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ 


บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์มักเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านศิลปะ หรือการออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิกในเชิงพาณิชย์ (พาณิชย์ศิลป์) การตลาด จิตวิทยา และการโฆษณา โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค จะไม่มีบุคลากรด้านนี้เป็นของตนเอง โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทออกแบบและโฆษณา (Design and Advertising Agency) ทำการออกแบกราฟฟิกให้แทน ผลงานออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ปัญหาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในเชิงการค้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างผู้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างกราฟฟิก นักออกแบบกราฟฟิกที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ และ ข้อจำกัดของระบบการพิมพ์แต่ละประเภท ตลอดจนการตกแต่งการพิมพ์ของกล่องลูกฟูก

การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก


Visitors: 36,014